OBS - NY ADRESSE: Gefionsvej 6B, 3400 Hillerød

Fujitsu service og reparation

Fujitsu Authorised Service Provider

Når du indsender et produkt til reparation bedes du venligst vedlægge en udførlig fejlbeskrivelse samt kontaktoplysninger og returadresse.

Ring gerne til Fujitsu's Service desk på 7222 4646

Fremgangsmåde i tilfælde af garanti for Fujitsu udstyr.

Læs mere og se aktuel dækning hos på Fujitsu' hjemmeside.

Er eftersynet ikke dækket af reklamationsret eller garanti, vil der som min. blive afkrævet kr. 399,00 inkl. moms

Tjek gerne aktuel dæknings status med Fujitsu's Service desk på 7222 4646

Efterfølgende beskrives, hvad De skal gøre i tilfælde af et garanti- eller forbruger reklamationskrav.

Opstår der mod forventning en fejl ved Deres Fujitsu Technology Solutions produkt, kontakt venligst først Fujitsu Technology Solutions Service Desk. Der vil vores medarbejdere være Dem behjelpelig med at diagnosticere defekter og fejlfunktioner. De kan i mange tilfælde afhjælpe fejlen allerede via telefon.

En liste over Service Desk-telefonnumre er vedlagt Deres produkt.
En aktuel liste findes også på Fujitsu' hjemmeside.

Venligst hav følgende informationer parat når De ringer til Service Desk’en: 7222 4646

Deres navn, adresse, postnummer og et telefonnummer, hvor vi kan træffe Dem.
Produktets modelbetegnelse, artikelkode og serienummer.
Dato og sted for køb af produktet.
En kort beskrivelse af problemet.

Hav i tilfældet af garanti altid de leverede original-CD’ere parat, således at den fra fabrikken installerede originalkonfiguration kan genindlæses.

Fujitsu Service Desk vil aftale den videre fremgangsmåde med Dem.

Fujitsu vil ved denne lejlighed gøre opmærksom på at de gemmer dataene vedrørende garantitilfældet for en yderligere kvalitetssikring. Disse data anvendes under behandling af garantien til ydelseskontrol af Fujitsu's servicepersonale og deres servicepartnere. Dette sker for at sikre en høj standard af service hos deres servicepartnere inden for Fujitsu Technology Solutions koncernen og dennes moder- og datterselskaber. Til dette formål kan data overføres til kvalificerede og autoriserede tredje personer.

Skulle De ikke ønske at Deres persondata gemmes, benyttes og eller overføres inden for de nævnte kvalitetssikringstiltag udover den direkte garantibehandling, kan De meddele dette telefonisk til Fujitsu Service Desk.

Ved brug af computerhardware eller - software anbefales det at sikre dataene med jævne mellemrum. En datasikring kan specielt anbefales før servicearbejde, idet ikke kan garanteres at der ikke mistes nogen data. Læg mærke til, at det er Dem som bruger, der udelukkende bærer ansvaret for fuldstændig datasikring inkl. applikations- og operativsystem-software. Ethvert ansvar af Fujitsu Technology Solutions for de inden for frembringelsen af garantien opstående data- og informationstab er udtrykkeligt udelukket.

Følgende dække Fujitsu ikke:
Uvæsentlige fejl eller afvigelser i produktets beskaffenhed, der ikke har nogen betydning for apparatets værdi eller anvendelse i øvrigt.
Anvendelse og installation af BIOS-, driver- eller software-opdateringer/opgraderinger.
Reset af sikkerhedsfunktioner, sletning af password etc.
Sikring eller genetablering af kundespecifikke data eller software.
Nyinstallation af ikke funktionsdygtige software-/operativsystemer (f.eks. sletning af systemrelevante data, ukorrekte systemindstillinger eller programmer, der mangfoldiggør sig selv, f.eks. computerviruser.
Kontinuerlig og fejlfri drift af indbygget, overspillet eller medleveret software samt softwareprogrammets eller produktdokumentationens kvalitet, ydelse, markedsduelighed og egnethed til et bestemt formål, uanset om disse er blevet leveret sammen med et Fujitsu Technology Solutions produkt eller ej.
Slitage i forbindelse med datamedier, LCD-baggrundsbelysning, billedrør på plasmaskærme/CRT-monitorer (brændemærker eller tab af lysstyrke).
Udskiftning af brugte batterier.
Sliddele og forbrugsmaterialer (f.eks. printerpatroner).
Aftagende batterikapacitet.
Pixelfejl på notebook-displays og LCD-skærme i henhold til ISO 9241-307

Fujitsu dækker heller ikke diagnose og udbedring af forstyrrelser, der skyldes:
Usagkyndig brug eller behandling af apparatet gennem kunden eller andre personer (f.eks. LCD-skader, mekaniske skader, kabinetskader, defekte kabler eller stik); ved begrebet usagkyndig forstås handlinger, der ikke tager højde for oplysningerne i produkthåndbogen.
Force Majeure (lynnedslag, oversvømmelser, krige o. lign.).
Snavs (mus,bånddrev etc.).
Usædvanlige ydre påvirkninger (overspænding, magnetfelter o.lign.) eller forhold, som Fujitsu Technology Solutions ikke kan gøres ansvarlige for.

Garantien bortfalder,
hvis Fujitsu Technology Solutions-produkter forsynes eller anvendes sammen med dele, komponenter eller periferi-udstyr, der ikke er godkendt af Fujitsu Technology Solutions til det konkrete anvendelsesformål.
ved serviceydelser/reparationer eller produktændringer, der foretages af personer, der ikke er autoriseret af Fujitsu Technology Solutions, medmindre det kan godtgøres, at defekten ikke er opstået på grund af disse omstændigheder eller som følge heraf.


Inden du indleverer til service, har du så husket at:

Tale med din forhandler, producenten eller dit forsikringsselskab?
Vedlægge en komplet og uddybende fejlbeskrivelse?
Tage backup?